หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ลงพื้นสมุทรสาคร ประชุม ก.ธ.จ. พร้อมสอดส่องโครงการ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ลงพื้นสมุทรสาคร ประชุม ก.ธ.จ. พร้อมสอดส่องโครงการ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ลงพื้นสมุทรสาคร ประชุม ก.ธ.จ. พร้อมสอดส่องโครงการ

วันที่ 24 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมท่าจีน ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.ธ.จ.สมุทรสาคร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการ และที่ปรึกษา คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมได้มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อสอดส่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร

จากนั้น ในช่วงบ่าย นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 4 พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาครและที่ปรึกษา ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องแผนงาน/โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านสวนส้ม (ดำเนินสะดวก) ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.153.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.612 ตารางเมตร งบประมาณ 4,061,000 บาท (สี่ล้านหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการลงพื้นที่พบว่า งานล่าช้าเกินกำหนดซึ่งกำหนดแล้วเสร็จ 2 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งขณะนี้มีการปรับเป็นรายวัน ขณะที่ผู้รับเหมาได้แจ้งเหตุว่าล่าช้าเพราะมีการแก้แบบ จากการเทพื้นคอนกรีตทีเดียวทั้งถนน เปลี่ยนเป็นเททีละครึ่งถนน เพราะว่าถ้าเททีเดียวจะสร้างปัญหาในการสัญจรแก่ประชาชนเหมือนปิดการจราจร อีกทั้งฝนตกต่อเนื่อง แต่คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2566 ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 ได้กำชับให้ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาเคร่งครัดดำเนินการตามข้อตกลง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ต่อไป

Related Articles