สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ที่ ห้องประชุมใหญ่ ห้อง 1 ชั้น 4 โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร ดร.สนธยา กริชนวรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยมีผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม  สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยอบรมเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก,แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อันจะเป็นการผลักดันประเทศเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Related Articles