สมุทรสาครส่งมอบปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ตามโครงการตามพระราชดําริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2567

สมุทรสาครส่งมอบปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ตามโครงการตามพระราชดําริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2567

สมุทรสาครส่งมอบปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ตามโครงการตามพระราชดําริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2567

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีส่งมอบปลาทูเค็มให้กับผู้แทนกองทัพเรือ “โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริ” ปี 2566 โดยมี พลเรือตรี รังสรรค์ บัวเผือก เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล และสมาชิกชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี ที่บริเวณลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยองค์กรภาคประมงของจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการประสานจากทัพเรือภาคที่ 1 เข้าร่วมโครงการน้อมเกล้าฯ ตั้งแต่ปี 2555 ถวายปลากระตักและปลาทูเค็ม โดยเสด็จพระราชกุศลโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อส่งมอบปลาทูเค็ม กะปี เกลือและอาหารที่มีสารไอโอดีน ให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปพระราชทานให้กับศูนย์การเรียนรู้ และประชาชน ในพื้นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร ตามพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการดังกล่าวนี้ ได้เริ่มเมื่อปี 2538 ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพบเห็นพสกนิกรของพระองค์ท่านป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน (หรือโรคคอหอยพอก) จำนวนมาก พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้ ที่อาจสร้างปัญหาให้กับสังคมภายหน้าได้ จึงทรงจัดตั้ง “โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน” ขึ้น โดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการโครงการในเบื้องต้น และจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงดำเนินโครงการนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือให้กับผู้ที่เป็นโรคขาดสารไฮโอดีน อย่างต่อเนื่องตลอดมา

สมาคมการประมงสมุทรสาคร เห็นถึงความสำคัญของโครงการตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย จึงได้ร่วมกันสืบสานโครงการ ด้วยการน้อมเกล้าฯ ถวายปลาทูเค็ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อของจังหวัดสมุทรสาคร ต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 13 ในปีนี้ได้เชิญชวนสมาชิกชาวประมง ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล และส่วนราชการเข้าร่วมโครงการ โดยมอบปลาทูเค็ม 4,000 กิโลกรัม, กะปิ 2,500 กิโลกรัม, เกลือสมุทร 5,000 กิโลกรัม และปลาไล้กอแห้ง 1,000 กิโลกรัม ทั้งนี้ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 จะได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากสมาคมประมงจังหวัดต่าง ๆ รวม 7 จังหวัด (ตราด ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร) เดินทางสู่พื้นที่เป้าหมาย ต่อไป

Related Articles