สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาครหารือแนวทางแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาครหารือแนวทางแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมฯ นายสมชัย เทพกสิกุล ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมผู้จัดการสภาอุตสาหกรรมฯ เข้าพบ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหารือและขอแนวทางในการปฏิบัติของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม กรณีการเข้าตรวจโรงงานอุตสาหกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน หลังมีเหตุการณ์หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานหนึ่ง เข้าตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในเขตอำเภอกระทุ่มแบน โดยอ้างมีผู้ร้องเรียนทางโทรศัพท์ว่าโรงงานดังกล่าวมีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย แต่หลังจากตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดตามข้อร้องเรียน ซึ่งการเข้าตรวจสอบในครั้งนั้นได้สร้างความตระหนกให้กับพนักงาน รวมทั้งทำให้โรงงานมีภาพลักษณ์ที่เสียหายในสายตาของลูกค้า ซึ่งอาจกระทบกับความเชื่อมั่นและการสั่งซื้อสินค้าในอนาคต


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายของภาครัฐ รวมทั้งเกิดความสบายใจและความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จะได้ทำเอกสารข้อมูลและสภาพปัญหาโดยละเอียด ส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนัดหารือและร่วมกันวางกรอบแนวทางอย่างชัดเจน อีกครั้ง

Related Articles