พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน และประชาชน ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เป็นที่รักของประชาราษฏร์ จนได้รับการเทิดทูนว่า “องค์พระปิยมหาราช” โดยพระองค์ทรงมีพระราชจริยานุวัตรอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมอันสูงยิ่ง ทรงนำชาติพัฒนาเท่าเทียมอารยประเทศ ยังความเจริญรุ่งเรื่องมาสู่ประเทศเป็นอเนกอนันต์ ที่สำคัญพระองค์ท่านทรงปฏิรูปสังคมด้วยการเลิกทาส จนได้รับการยกย่อง ว่าการเลิกทาสในครั้งนั้น เป็นประวัติศาสตร์ของการวิวัฒนาการที่สำคัญยิ่งของมนุษยชาติ ส่งผลทำให้ชาติไทยยืนหยัดร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรีจนถึงปัจจุบัน

สำหรับ จังหวัดสมุทรสาครนับว่าเป็นทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยเฉพาะที่ตำบลท่าฉลอม สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงได้พระราชทานจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย หรือ วันท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งถือเป็นการพระราชทานอำนาจให้พสกนิกรชาวสมุทรสาครได้ร่วมดูแลและพัฒนาบ้านเมือง ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นเป็นครั้งแรก จนปรับเปลี่ยนมาเป็น อบต. เทศบาล และ อบจ.ถึงปัจจุบัน

Related Articles