ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลบ้านทํานบแพ้ว บริเวณคลองชลประทานที่ 4 ตําบลยกกระบัตร อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายเอกพร จุ้ยสําราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง โดยมีนายอํานาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน นางขวัญดาว สุมนัส นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้า กล่าวต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอบ้านแพ้ว นายกเทศมนตรีตําบลหลักห้า ประมงอําเภอบ้านแพ้ว กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้อง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายอํานาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้จัดขึ้นตามแผนการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจในแหล่งน้ำธรรมชาติในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2 เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรประมง และเพื่อส่งเสริมชุมชนประมงท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งในวันนี้ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณคลองชลประทานที่ 4 หมู่ที่ 4 ตําบลยกกระบัตร อําเภอบ้านแพ้ว ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม จํานวน 100,000 ตัว (หนึ่งแสนตัว) ปลาตะเพียน จํานวน 150,000 ตัว (หนึ่งแสนห้าหมื่นตัว) ปลายี่สกเทศ จํานวน 150,000 ตัว (หนึ่งแสนห้าหมื่นตัว) และปลาบึกอีก 30 ตัว ทั้งนี้ สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้เริ่มปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมาในพื้นที่อําเภอบ้านแพ้ว,อําเภอกระทุ่มแบน และจะปล่อยสัตว์น้ำเค็ม เช่น พันธุ์ปลากะพงขาวและพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล จะดําเนินการในพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร ต่อไป

Related Articles