สมุทรสาครซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกน้ำมันและพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิด

สมุทรสาครซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกน้ำมันและพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิด

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จํากัด ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจําปี 2562 โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ และพยาบาล ร่วมสังเกตุการณ์และร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด ในครั้งนี้

นายณรงค์ศักดิ์ เย็นสกุล ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการคลัง กล่าวว่า บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จํากัด ร่วมกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจําปี ซึ่งถือเป็นข้อกําหนดของกฎหมาย ตลอดจนนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานบริษัท ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบบทบาทหน้าที่และประสานงานในการเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมเยี่ยมชมและสังเกตการณ์การฝึกซ้อมฯ ในครั้งนี้โดยจําลองสถานการณ์เกิดเหตุที่บริเวณสถานีจ่ายน้ำมัน ซึ่งเป็นการระงับเหตุฉุกเฉินทางบกสถานการณ์เพลิงไหม้และพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิด มีการประสานงานรถกู้ชีพกู้ภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ, และประสานหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด (EOD) เพื่อทำลายวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิด ตลอดจนการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการระงับเหตุฉุกเฉินอีกทางหนึ่ง

สำหรับ การฝึกซ้อมฯ ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจน หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยปัญหา อุปสรรค และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมฯ ตลอดจน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากทุกท่าน จะนํามาสู่การพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และประยุกต์ใช้ในการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย และการระงับเหตุฉุกเฉินให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

Related Articles