สมุทรสาครเปิดงานตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์

สมุทรสาครเปิดงานตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าพอร์โต้ชิโน่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดริมคลอง พ่อพันท้ายรสิงห์ ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการ OTOP โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด รัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารศูนย์การค้าพอร์โต้ชิโน่ กรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัด กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และกลุ่มสัมมาชีพในจังหวัด เข้าร่วมพิธี
นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการ OTOP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริหารจัดการทางด้านการตลาดเชิงธุรกิจ ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกิดการปรับตัวการทำการค้าเชิงธุรกิจที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้ชื่องาน “ตลาดริมคลอง พ่อพันท้ายนรสิงห์” ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าพอร์โต้ชิโน่ โดยมีการจัดแสดงและมีการจำหน่ายสินค้าจำนวน 42 ร้าน ประกอบด้วย สินค้าจากผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 32 ร้าน สินค้าจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและกลุ่มสัมมาชีพชุมชน จำนวน 6 ร้าน และสินค้าจากตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์ จำนวน 4 ร้าน

Related Articles