อธิบดีกรมการปกครองถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

อธิบดีกรมการปกครองถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการปกครอง ประจำปี 2562 ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้ถวายให้แด่พระราชปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ซึ่งมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมการปกครองนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ได้ถวายจตุปัจจัยเพื่อบูรณะพระอาราม เป็นจำนวนเงิน 3,599,999 บาท บำรุงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย มอบทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,995,999 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ยังมีภาครัฐ ภาคเอกชน และพ่อค้าประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อทำบุญในครั้งนี้ อีกด้วย

Related Articles