สมุทรสาครจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

สมุทรสาครจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัด นายอำเภอบ้านแพ้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร นายอําเภอบ้านแพ้ว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานฯ

นางสาวกฤษฎี ปิ่นนิล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 กําหนดให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย วันทันตสาธารณสุข และวันพยาบาลแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับอําเภอบ้านแพ้ว เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงเป็น “พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ไทย” ของปวงชนชาวไทย สำหรับ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จํานวน 200 ชุด การให้บริการประชาชนได้แก่การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการสังคม, การลงทะเบียนคนพิการ, การกู้ยืมเงินคนพิการและผู้สูงอายุจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร, การตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) การให้คําปรึกษาคำแนะนําด้านกฎหมาย จากสํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาครและการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย

Related Articles