อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรค” รุ่นที่ 1

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม  “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรค” รุ่นที่ 1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต โพธิ์ถนอม #รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรค” รุ่นที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ตระหนักและเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ให้กับนักเรียนในเขตอำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 100 คน  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมนี้มีการรับฟังการบรรยายจากคุณอโนทัย ถวัลย์เสรีวัฒนา และทีมงาน ในหัวข้อเรื่อง สถานการณ์โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย และมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม รู้เท่าทันเอดส์ และเพศสัมพันธ์ และฝึกทักษะการป้องกันและปฏิเสธ ณ โรงเรียนกุศลวิทยา ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร

Related Articles