น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 โดยมีส่วนราชการ สมาชิกวุฒิสภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง”และได้กําหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 เป็นวันที่ พระองค์ทรงมีพระราชดําริที่จะนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยาก ให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้งและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน

Related Articles