พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กพิการและครอบครัว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ส่วนราชการ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีที่ศูนย์การพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและพิการในจังหวัดสมุทรสาคร อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 และในปีการศึกษา 2562 ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 90 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยหวังว่าผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่านจะนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่านเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถช่วยตนเองได้ ต่อไป

Related Articles