เทศบาลนครสมุทรสาครปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามผลการปฏิบัติงาน

เทศบาลนครสมุทรสาครปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา 13.30 น.เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2562 โดยมี นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ

Related Articles