สรุปประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้

สรุปประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้

🎉🎉 สรุป ประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้ สร้างความเชื่อมโยงสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

👉🏻 การประชุมครั้งนี้เน้น ประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพ (People, Prosperity, Peace) ภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southern Policy) สอดคล้องกับสามเสาหลักและวิสัยทัศน์ของอาเซียน

✔️ อาเซียนมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองสู่อนาคต

✔️ อาเซียน-เกาหลี ร่วมเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

✔️ มีความร่วมมือกันในหลายสาขา อาทิ ไอซีที พลังงาน ซึ่งเป็นสาขาที่เกาหลีมีความเชี่ยวชาญ

✔️ ยินดีที่ประเทศสมาชิก RCEP 15 ประเทศได้สรุปผลการเจรจาข้อบทสำหรับความตกลงอาร์เซ็ป และจะร่วมกันสรุปผลประเด็นสำคัญ เพื่อลงนามความตกลงฯ ในปี 2020

✔️ อาเซียนยังให้ความสำคัญต่อการมีสันติภาพและเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลี

📌📌 แนวทางในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับเกาหลี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1️⃣ ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคงที่ยั่งยืนและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

2️⃣ ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เกาหลีซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวที่เน้นการใช้นวัตกรรม สามารถร่วมมือกับอาเซียนใน 2 เรื่อง คือ

🔸 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะในมิติของการส่งเสริมแรงงานของ อาเซียนให้พร้อมรับมือกับความท้าทายของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

🔸 พัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม

3️⃣ ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

📌 📌 แนวทางการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนของภูมิภาคในทุกมิติ

1️⃣ ความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและนำไปสู่การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง มีนวัตกรรม นำมาซึ่งผลประโยชน์สำหรับทุกภาคส่วน เพื่อปูทางไปสู่การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในระยะยาว

2️⃣ ความเชื่อมโยงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนและการผสานความร่วมมือ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค

3️⃣ ความเชื่อมโยงที่มีความยั่งยืนต้องให้ความสำคัญต่อการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งเสริมความเชื่อมโยง อาเซียนและเกาหลีต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #prdrd #อาเซียน #เกาหลีใต้

Related Articles