ผู้ว่าฯ สมุทรสาครนำทุกภาคส่วนร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดในวันพ่อแห่งชาติ

ผู้ว่าฯ สมุทรสาครนำทุกภาคส่วนร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีถวายพานพามดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายทองแดง เบ็ญจะปัก นายสมัคร ป้องวงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อตัวอย่างระดับจังหวัด ประจําปี 2562 จำนวน 6 ราย เนื่องด้วยรัฐบาลได้กําหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ได้คัดเลือกพ่อดีเด่นที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการยกย่องเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจําปีพุทธศักราช 2562 ได้แก่ นายคมสัน เยี่ยมสวัสดิ์ และนายวิชิต นุติพรรณ ซึ่งจะเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากผู้แทนพระองค์ในวันนี้ (5 ธันวาคม 2562) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้อําเภอทั้ง 3 อําเภอพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างอำเภอละ 2 ราย รวมจำนวน 6 ราย เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างระดับจังหวัด ประจําปี 2562 จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จํานวน ๒ ราย ได้แก่ นายบุญเชิด โรจน์รุ่ง นายสมพร เตือนพลกรัง อําเภอกระทุ่มแบน จํานวน 2 ราย ได้แก่ พ.ต.ท. ศิริ ปลอดสมบูรณ์ นายณรงค์ แดงเกิด และอําเภอบ้านแพ้ว จํานวน 2 ราย ได้แก่ นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ และ นายอร่าม สุนทรชื่น

Related Articles