เทศบาลนครอ้อมน้อย จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน Big Cleaning Day

เทศบาลนครอ้อมน้อย จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน Big Cleaning Day

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครอ้อมน้อย ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน Big Cleaning Day ทำความสะอาด เก็บ กวาด ล้างถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน อยู่ที่ 54-63 มคก./ลบ.ม. และมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมา

สำหรับ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้เพื่อลดและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่บริเวณถนนเพชรเกษม อำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย การฉีดละอองน้ำด้วยเครื่องเครื่องพ่นหมอกควัน การฉีดล้างทำความสะอาดถนน การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 การแจกแผ่นพับแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย การแจกโบชัวร์ 5 ข้อความรู้ในวันที่เมืองเปื้อนฝุ่น PM2.5, ประชาสัมพันธ์การตรวจเช็คค่าฝุ่นละอองจากแอปพลิเคชั่น Air4Thai การเลือกใช้หน้ากากอนามัย และการหมั่นสังเกตอาการผิดปกติและการดูแลกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยหมั่นสังเกตอาการหากผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้และป้องกันตัวเองในเบื้องต้น อีกด้วย

Related Articles