นายกเหล่ากาชาดสมุทรสาคร นำคณะเยี่ยมบ้านติดตามดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเขตอำเภอกระทุ่มแบน

นายกเหล่ากาชาดสมุทรสาคร นำคณะเยี่ยมบ้านติดตามดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเขตอำเภอกระทุ่มแบน

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร,นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร,นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร (เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร),นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน,พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน,ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร,สาธารณสุขของอำเภอกระทุ่มแบน ผู้นำท้องถิ่น,คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ในอำเภอกระทุ่มแบน ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน ก่อนลงพื้นที่ได้มีการรับฟังข้อมูลของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ที่ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน เพื่อดูพื้นฐานข้อมูลแต่ละรายก่อนลงพื้นที่แต่ละหลังคาเรือน จำนวน 20 ราย ของตำบลสวนหลวง ซึ่งเป็นคนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และเด็กเล็ก เรื่องของสุขภาพ การใช้ชีวิต รายได้ ข้อมูลของการรักษาโรค รวมไปถึงดูเรื่องสุขอนามัย อย่างเช่น เรื่องของห้องสุขา มอบสิ่งของช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค เสื่อน้ำมัน ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ และเงินช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้คำแนะนำให้สมาชิกครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. 2562 เขียนโครงการขอรับเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ

 

Related Articles