พระราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย ศิริน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ทีมข่าว เว็บไซต์สนามข่าวดอทคอม  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกวุฒิสภา องค์กรปกครองส่วท้องถิ่น…

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน

เฉลิมพระชนมพรรษาราชินี พระทรงศรีคู่บดินทร์ปิ่นสยาม เทพบันดลมงคลฤกษ์พรรษางาม ทั่วเขตคามราษฎร์แซ่ซ้องทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายสมสัก  รอดทยอย                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายฐิติพงษ์  เตละวาณิชย์                 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายบุญชู  ปานสุวรรณ                      รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นางขนิษฐา…

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายชุมพล  จันทร์จรัสวัฒนา            นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ                        นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน นายรังสรรค์ เจียระนัย                   นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน นายเผชิญ ม่วงกลม                     …

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางละมูล  ลือสุขประเสริฐ       ประธานกรรมการบริหาร รักชัย กรุ๊ป คุณทวี คุณอำไพ  หาญไกรวิไลย์       ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยรอแยล ฟรอเซนฟู๊ด จำกัด…

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย น้อมกมลถวายพระพรชัยทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์         นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิชาต  โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายพงษ์ศักดิ์  เติมสายทอง          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายธัชชัย บุญชัยศรี           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร…

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน

อาราธนาไตรรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จตุรพิธพรมงคลดลสุขศรี เฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี ราษฎร์ภักดีถวายพระพรทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล             สมาชิกวุฒิสภา , นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวจอมขวัญ  กลับบ้านเกาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 สมุทรสาคร ดร.สุนทร  วัฒนาพร          ประธานกรรมการบริหาร…

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน

เฉลิมพระชนมพรรษาราชินี พระทรงศรีคู่บดินทร์ปิ่นสยาม เทพบันดลมงคลฤกษ์พรรษางาม ทั่วเขตคามราษฎร์แซ่ซ้องทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี        ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์   คัชมาตย์          รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง              รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี             นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร…