กมธ.บริหารราชการแผ่นดินหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ประเด็นการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ

กมธ.บริหารราชการแผ่นดินหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ประเด็นการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ประธานคณะทำงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ 3 ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำคณะหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ในประเด็นการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ ในส่วนที่เป็นแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ได้สรุปภาพรวมการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศว่า ในบางประเด็นของแผนฯ กระทรวงพาณิชย์สามารถทำได้เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยวัดผลจากความพึงพอใจของประชาชนและผู้ใช้บริการ ซึ่งในปี 2563 – 2564 กระทรวงได้มุ่งเน้นเรื่องการบริการประชาชน/ผู้ประกอบธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้ เชื่อมโยงข้อมูล Big Data ของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบในการบริหารจัดการข้อมูล คือขาดหน่วยงานที่คอยบริหารจัดการในภาพรวม อาจส่งผลให้มีความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และในด้านบุคลากร ยังขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความรู้อย่างต่อเนื่อง และมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น รองรับการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้งาน

Cr สุดารัตน์ สร้างถิ่น ภาพ/ข่าว

Related Articles