ผู้ว่าฯ สมุทรสาครมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ผู้ว่าฯ สมุทรสาครมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร/ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าฝ่ายอํานวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมพิธี ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
นายเอกพร จุ้ยสำราญ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน/ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้นซึ่งเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งชีวิต
ในการนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ จํานวน 5 ราย ได้แก่ นายธวัชชัย สุนทรเกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร, นายพิเชษฐ์ ตระกูลกาญจน์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค 3, นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร, นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายพิภู สุขโชคชัยกุล ประธานสภาเทศบาลตําบลแคราย ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ได้รับต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร อัญเชิญเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ไว้ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเครื่องหมาย อีกด้วย

Related Articles