สมุทรสาครจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

สมุทรสาครจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าร่วมพิธี ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีล จบแล้ว ประธานในพิธี ถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จากนั้นกล่าวถวายราชสุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ผู้ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศและประชาชนเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งด้านการปกครอง ทรงให้มีการสักเลกและลงทะเบียนสำรวจจำนวนพลเมืองเพื่อเป็นกำลังรับใช้ชาติและเสียภาษีให้แก่ทางราชการ ด้านเศรษฐกิจ ทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศ ด้วยการปรับปรุงภาษีอากร ทำให้รายได้เข้าสูท้องพระคลังเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดินและทำให้ข้าราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่า โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ เป็นเงินทั้งสิ้น 135,850.50 บาท สำหรับ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ ปี 2536 โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี” เพื่อช่วยเหลือเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี ที่ครอบครัว มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง

Related Articles