อบจ.สมุทรสาคร แนะนำทีมบริหารชุดใหม่ คนรุ่นใหม่ไฟแรง มาร่วมทำงานพัฒนาองค์กร

อบจ.สมุทรสาคร แนะนำทีมบริหารชุดใหม่ คนรุ่นใหม่ไฟแรง มาร่วมทำงานพัฒนาองค์กร

อบจ.สมุทรสาคร แนะนำทีมบริหารชุดใหม่ ที่จะมาขับเคลื่อนการทำงานและพัฒนา อบจ.สมุทรสาคร ให้ก้าวหน้าต่อไป

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย อบจ.สมุทรสาคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 การประชุมครั้งนี้ มีการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” แนะนำคณะผู้บริหารใหม่ ท่านแรก นายบุญชัย เติมสายทอง ที่ปรึกษานายก อบจ.สมุทรสาคร นายวินเอก นิมิตรปัญญา นายภาณุศักดิ์ คีรินทร์ภราดร นายพงศธร ลิมปนเวทย์สกุล นายบุญมี นิลถนอม เลขานุการ นายก อบจ.สมุทรสาคร แต่ละท่านได้แนะนำตนเอง ฝากเนื้อฝากตัว และกล่าวว่าจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด นอกจากนี้ได้แนะนำผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ และนิติกรคนใหม่ จากนั้นผู้อำนวยการกองต่างๆ ได้สรุปงานของเดือนมิถุนายน 2563 และแจ้งกำหนดการ งานในเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 อบจ.สมุทรสาคร

Related Articles