อบจ.สมุทรสาคร ประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

อบจ.สมุทรสาคร ประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

อบจ.สมุทรสาคร ประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสื่อมวลชน ร่วมการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องเสนอเพื่อทราบเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) รายงานผลการประเมินตนเองการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5

Related Articles