บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือหมายเลข 5 

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือหมายเลข 5 
Spread the love

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือหมายเลข 5 

วันที่ 8 เมษายน 2565  เวลา 09.00 น. ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อผลการศึกษาและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (ท่าเทียบเรือหมายเลข 5) โดยมี นายรังสรรค์ เจียระไน นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน นายเทพภิฑูรย์ สมวงศ์ษา ผู้จัดการส่วนการผลิต พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และประชาชนในเขตอำเภอเมือง 9 ตำบล ได้แก่ ต.ท่าจีน ต. ท่าฉลอม ต.มหาชัย ต.โกรกกราก ต.บางหญ้าแพรก ต.บางกระเจ้า ต.ท่าทราย ต.บ้านเกาะ และต.นาดี เข้าร่วมงาน ที่วัดน้อยนางหงษ์ ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

นายเทพภิฑูรย์ สมวงศ์ษา ผู้จัดการส่วนการผลิต พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 32 ดำเนินการบริการผลิตน้ำมันหล่อลื่นจาระบี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตน้ำมันหม้อแปลง บริการรับและจัดเก็บ และจัดจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้กับลูกค้า โดยมีท่าเทียบเรือเพื่อการขนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานของตนเอง และเนื่องจากกิจการการขนส่งทางน้ำของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้ประกอบการเดินเรือบรรทุกสินค้าทั่วประเทศ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงท่าเรือและก่อสร้างท่าเรือเพื่อให้รองรับเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอสได้

ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้ โครงการประเภทท่าเทียบเรือที่รองรับเรือขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป หรือมีความยาวหน้าท่าตั้งแต่ 100 เมตร แต่ไม่ถึง 300 เมตร หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 10,000 ตารางเมตร ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้เป็นไปตามประกาศฯ ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่เริ่มต้น

ทางโครงการฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงรับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อโครงการฯ มาปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา

Related Articles