ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ลงพื้นที่สมุทรสาคร

ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ลงพื้นที่สมุทรสาคร

นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายปรีชา ศิริแสงอารำพี รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร นางเย็นตา ครุวรรณ ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ด้านวิชาการ,นางยุวพร นวชาติกุล ปรึกษา ก.ธ.จ. ด้านการประชาสัมพันธ์ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ที่ห้องประชุมมหาชัย ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับ การประชุมดังกล่าวฯ เพื่อพิจารณาสอดส่องโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ หลังจากการประชุมเสร็จ นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาครที่ครบวาระ 2 วาระ จากนั้นในช่วงบ่าย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้ลงพื้นที่ไปที่ ศูนย์บริการใบรับรองสินค้าประมงส่งออกและแหล่งสืบค้นข้อมูล Traceability และ Food ที่ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ 127 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเปิดเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานสินค้าประมงแปรรูปให้ได้รับความสะดวกในการใช้บริการใบรับรองสินค้าประมงส่งออกของศูนย์บริการใบรับรองสินค้าประมงส่งออก และบริการอื่นๆ

administrator

Related Articles