เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ที่ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นาโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนายบุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร) ร่วมกันจัดโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการนี้ได้จัดขึ้นตามที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันจัดทำโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สุนัขและแมว ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันให้สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ สัตว์ด้อยโอกาสให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องโอกาสทรงพระชนมายุ 62 พรรษา พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว การรักษาพยาบาลสัตว์ การให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัข-แมวอย่างถูกวิธี และมีความรับผิดชอบ

administrator

Related Articles