สว.ศรีศักดิ์ เข้าหารือพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร เร่งหาทางแก้ปัญหาการของบจากกองทุนพลังงาน ช่วยประชาชนลดต้นทุนการผลิต

สว.ศรีศักดิ์ เข้าหารือพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร เร่งหาทางแก้ปัญหาการของบจากกองทุนพลังงาน ช่วยประชาชนลดต้นทุนการผลิต

สว.ศรีศักดิ์ เข้าหารือพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร เร่งหาทางแก้ปัญหาการของบจากกองทุนพลังงาน ช่วยประชาชนลดต้นทุนการผลิต

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา พร้อมผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา และทีมงาน เข้าพบ นายนรินทร์ สุวรรณโณ พลังงานจังหวัดสมุทรสาคร และนายสุริยะ สมศิริ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนและการยื่นใบสมัครขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน งบกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรของจังหวัดสมุทรสาครได้เข้าถึงการขอรับเงินกองทุน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการผลิตโดยการใชัพลังงานทดแทน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ทราบมาว่าทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเสนอของบกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพียง 16 โครงการ ใช้งบประมาณเพียงแค่ 1 ล้านกว่าบาท จากงบประมาณ 25 ล้าน ซึ่งประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครของเรามีโอกาสที่จะได้รับงบประมาณมาดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและพลังงานทดแทน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ ประชาชนกับไม่ได้รับประโยชน์จากกองทุนนี้เท่าที่ควร

ด้านนายนรินทร์ สุวรรณโณ พลังงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่าสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการเชิงรุก โดยการเข้าไปให้ความรู้ในทุกกลุ่ม ทั้ง 205 แห่ง แต่ยังมีปัญหาและอุปสรรค เช่น อปท. ไม่สะดวกจะเข้าไปรับผิดชอบโครงการ ช่วงสถานการณ์โควิด เศรษฐกิจไม่ดี กลุ่มผลิตสินค้าแล้วไม่มีที่จำหน่าย ไม่มีตลาดรองรับ ทำให้ไม่กล้าผลิต และด้านการบริหารจัดการ อปท. ร่วมดำเนินการด้วยโครงการก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ นายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา ได้ฝากให้พลังงานจังหวัดสมุทรสาคร เตรียมแผนงานในการดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ซึ่งควรเริ่มจากการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ให้ท้องถิ่นแต่ละที่มีบทบาทในการดำเนินการดูแลช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาของชาวบ้าน เบื้องต้นต้องสมัครเป็นแอดมินกับกองทุนก่อน จึงดำเนินการของบสนับสนุนไปยังกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ได้งบประมาณมาดำเนินการ และแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน

 

Related Articles