อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “การเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2565

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “การเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2565

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “การเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “การเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายบุญชู ปานสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และประชาชนอำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Related Articles