ปชส.ส.ค.จัดประชุมสรุปทิศทางการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสมุทรสาคร

ปชส.ส.ค.จัดประชุมสรุปทิศทางการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสมุทรสาคร

นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสมุทรสาคร) โดยมีนางยุวพร นวชาติกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสมุทรสาคร) เข้าร่วมการประชุม ที่ห้องประชุม 502 ศาสลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้จัดทำโครงการบริหารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559 – 2564) ขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้งานประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการทุกกระทรวงสอดคล้องและเป็นไปตามยุทศาสตร์การประชาสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559 – 2564) ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สามารถส่งเสริมสนับสนุนและเป็นแรงผลัดดันให้การพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือข้อสรุปจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเสนอโครงการเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการสื่อมวลชนสัญจร 2.โครงการสื่อมวลชนพบผู้บริหาร ภาครัฐและเอกชน 3.โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยที่ประชุมเห็นชอบโครงการที่นำเสนอ และได้เสนอเพิ่มเติม คือ โครงการสร้างภาพลักษณ์จังหวัดสมุทรสาครในทุกมิติ เช่น นำกิจกรรมของจังหวัดมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว เพื่อนำเสนอในสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อโซเชียล นอกจากนี้ ยังเสนอให้นำจุดเด่นของจังหวัดมาสร้างเป็นตัวการ์ตูน มาสคอต เพื่อเป็นตัวเชื่อมเรื่องราวต่างๆที่นำเสนอต่อไป

administrator

Related Articles