13/08/2019 สมุทรสาครปล่อยพันธุ์กุ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

13/08/2019 สมุทรสาครปล่อยพันธุ์กุ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา12 สิงหาคม 2562 โดยปล่อยพันธุ์กุ้งขาว จำนวน 1ล้าน 5 แสนตัว ทั้งนี้มี เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.สมุทรสาคร นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร สมาชิกสมาคมฯ และชาวประมงพื้นบ้าน เข้าร่วมพิธีที่คลองประมง บริเวณร้านอาหารครัวบ้านประมง หมู่ที่ 4 ตําบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร


นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดําริเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้มีผลผลิตที่ยั่งยืนและเพื่อเป็นการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สืบสานแนวพระราชดําริที่แสดงถึงพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นในการให้ความสําคัญกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและทรัพยากรธรรมชาติทั้งมวล เพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งขาว จำนวน 1ล้าน 5 แสนตัวเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมร่วมกันบูรณาการในการรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศที่ยั่งยืน และส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป

administrator

Related Articles