21/08/2019 สมุทรสาครปลูกป่าชายเลนเพื่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์

21/08/2019 สมุทรสาครปลูกป่าชายเลนเพื่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าชายเลน โดยมี พ.จ.อ.พงศ์เลิศ วงศ์จิตสุภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางกระเจ้า ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นําท้องที่ ผู้นําชุมชน ประชาชน และคณะครูนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่ตําบลบางกระเจ้า จำนวน 4 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ที่ ศาลเจ้าแป๊ะกง (โรงบน) หมู่ 1 ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับ การจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะริมชายฝั่งทะเล เป็นกิจกรรมรักษาป่าชายเลน รักษาสะอาดบริเวณริมชายฝั่งทะเล ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียนลงไปปลูกป่าชายเลน ที่บริเวณชายทะเลตำบลบางกระเจ้า ด้วยการถีบกระดานเลน เดินลุยโคลน ไปปลูกสร้างความสนุกสนามเป็นอันมาก โดยได้ปลูกต้นโกงกางใบเล็ก ต้นโกงกางใบใหญ่ และแสม จำนวน 500 ต้น ซึ่งถุงที่ใช้ใส่ต้นกล้าก็ได้สานจากใบต้นจากแทนการใช้ถุงพลาสติก โบว์ที่ใช้ประดับก็ถักทอจากใบจากอย่างสวยงาม แสดงถึงความตั้งใจในการลดใช้พลาสติก และเป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์มีคุณค่า เพราะต้นจากก็เป็นพืชในป่าชายเลน ซึ่งสามารถปักไปพร้อมๆกับต้นไม้ได้เลย รากของต้นไม้สามารถชอนไชออกมาได้ และเป็นการช่วยพยุงต้นไม้ อีกด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความสะอาดริมชายฝั่งทะเล เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำ สร้างระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์ และปลูกจิตสํานึกให้ทุกภาคส่วนหันมามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของระบบนิเวศ

administrator

Related Articles