2/09/2019 อบจ.สมุทรสาคร จับมือเทศบาลนครฯสร้างหอชมเมืองที่ท่าฉลอม

2/09/2019 อบจ.สมุทรสาคร จับมือเทศบาลนครฯสร้างหอชมเมืองที่ท่าฉลอม

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายวิษณุ อยู่ดี ผอ.สำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทรสาคร และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมหารือในประเด็นการสร้างหอชมเมืองในตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และลงพื้นที่ตรวจสอบความเป็นไปได้ ณ จุดซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้าง

 

หอชมเมืองดังกล่าวเป็นแนวคิดของหลายฝ่ายที่ต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะในตำบลท่าฉลอม ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ เข้ามาเที่ยวชมวิถีชุมชน รวมทั้งตำบลท่าฉลอมยังเป็นต้นทางของสถานีรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง ที่มีตลาดร่มหุบเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาขึ้นรถไฟเพื่อชมความแปลกตาของตลาดร่มหุบ

ทั้งนี้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันที่จะสร้างหอชมเมือง ตรงจุดที่เป็นวงเวียนท่าฉลอม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นของเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยขั้นตอนต่อไปเทศบาลนครสมุทรสาคร ต้องดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ หากประชาชนในพื้นที่สนับสนุนให้มีการก่อสร้าง ก็จะให้สำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ออกแบบหอชมเมือง โดยเบื้องต้นได้มีการใช้โดรนบินเก็บภาพมุมสูง ที่ความสูงระดับ 60 เมตร และ 90 เมตร เพื่อเปรียบเทียบมุมมองแบบเบิร์ดอายวิว ส่วนหอชมเมืองจะมีความสูงเท่าไหร่ และจุดขึ้นลงควรอยู่ตรงไหนนั้น ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและปัจจัยด้านอื่นๆ

สำหรับงบประมาณในการก่อสร้าง เบื้องต้นยังไม่ได้มีการประเมินตัวเลข ส่วนเงินงบประมาณ อาจมาจากงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความเหมาะสมอีกครั้ง

ขณะเดียวกันเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 8 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงภูมิัทัศน์ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าฉลอม ให้เป็นลานสุขภาพและศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ทั้งนี้หากโครงการก่อสร้างหอชมเมืองซึ่งอยู่ใกล้ลานสุขภาพและศูนย์เรียนรู้ ผ่านการทำประชาพิจารณ์ ก็จะเป็นการสอดรับกันในเรื่องการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ของตำบลท่าฉลอมอีกด้วย

administrator

Related Articles