3/09/2019 ส่งเสริมการยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

3/09/2019 ส่งเสริมการยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ที่ห้องประชุมภูฟ้า โรงแรมเซ็นทรัลเพลส อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด โดยมี นายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจําจังหวัดสมุทรสาคร นางสวรรยา รัตนราช ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.) ประจำจังหวัดสมุทรสาคร นักการเมืองทุกระดับ ตัวแทนพรรคการเมือง และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวน 50 คน

 

นายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริมการยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด เพื่อให้การเมืองมีการทุจริตที่ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งการจัดโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาการทุจริต ที่ส่งผลต่อปัญหาการพัฒนาของประเทศในทุกๆด้านและมีการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ได้บัญญัติให้ ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลทางด้านการเมือง (2) ให้การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กําหนด เรื่อง การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไว้ในมาตรา 47 ให้พรรคการเมืองซึ่งประสงค์จะส่ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นและให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้ซึ่งได้รับเลือกจากสาขาพรรคการเมืองหรือ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง และในการสรรหานอกจากตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแล้วจะต้องพิจาณาจากผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว กําหนดให้พรรคการเมืองต้องมีเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิก โดยมาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองอย่างน้อยต้องเทียบเคียงได้กับมาตรฐานทางจริยธรรมที่ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง

administrator

Related Articles