12/09/2019 เปิดอาคารกองร้อยบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร

12/09/2019 เปิดอาคารกองร้อยบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร

ที่อาคารกองร้อยบังคับการและบริการ ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี

นายกองเอกเอกพร จุ้ยสําราญ ผู้ช่วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2561 เพื่อการก่อสร้างอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น สําหรับใช้เป็นสํานักงาน ห้องประชุม ที่พักสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และสามารถใช้เป็นสถานที่ดําเนินงานตามโครงการแก้ปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ ซึ่งกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 4 กองร้อย กําลังพลรวม 72 นาย ดังนี้ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอเมืองสมุทรสาครที่ 1 มีจํานวนสมาชิก อส. จํานวน 12 นาย, กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอกระทุ่มแบนที่ 2 มีจํานวนสมาชิก อส. จํานวน 12 นาย,กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอบ้านแพ้วที่ 3 มีจํานวนสมาชิก อส. จํานวน 12 นาย และกองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดสมุทรสาคร มีสมาชิก อส. จํานวน 36 นาย

กองอาสารักษาดินแดน เป็นองค์กรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หลักการสําคัญในการจัดตั้งคือเพื่อมีกําลังสํารองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยามปกติและสงคราม โดยรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกอง อาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ทําให้การ ดําเนินการด้านพลเรือนอาสามีรูปแบบและระบบที่ชัดเจน ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาตามลําดับจนถึงปัจจุบัน

 

 

administrator

Related Articles