12/09/2019 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอเมืองสมุทรสาคร

12/09/2019 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอเมืองสมุทรสาคร

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมทีม พชอ. เมืองสมุทรสาคร ประกอบด้วย นายทวีพงษ์ คุณพิริยะทวี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ คุณศิริลักษณ์ พันธุ์บ้านแหลม เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางกระเจ้า นักกายภาพภาพบำบัด สสอ. น.ส.สุวิมล เมฆบุตร แพทย์ประจำตำบลบางกระเจ้า ร่วมกันออกบูธ เป็นตัวแทนกระทรวงมหาดไทย ในแนวทางการทำงานของการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอเมืองสมุทรสาคร ในกรอบที่ 3 เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในกลุ่มวัยทำงาน

ในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โดยมี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยาน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยทำงานในสถานประกอบการ ณ โรงแรมมิราเคิล แจ้งวัฒนะ

administrator

Related Articles