12/09/2019 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สามัคคีอำเภอเมืองสมุทรสาคร ครั้งที่ 2

ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม PSPARKหมู่ 4ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สามัคคีอำเภอเมืองสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 โดยมี ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วย กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งกรแข่งขันได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท การแข่งขันฟุตบอล 7 คน และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ วิ่งกระสอบ วิ่งวิบาก ฯลฯ   การจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สามัคคีอำเภอเมืองสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นระหว่างผุ้นำชุมชน ส่วนราชการ ประชาชน และทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับการสนับสนุนสนามจัดการแข่งขันจาก นายประสิทธิ์ จุ่นขจร อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4 ต.ท่าทราย   ในส่วนของการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สามัคคีของอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นไปด้วยความสนุนกสนาน มีการประกวดกองเชียร์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ทีม คือ 1.กองเชียร์ทีมอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง 2.กองเชียร์ทีมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3.กองเชียร์ทีมกำนัน สารวัตรกำนัน ซึ่งแต่ละทีมต่างวาดลวดลายการเชียร์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกองเชียร์ทีมกำนัน สารวัตรกำนัน ที่มาในชุดเจ้าเงาะตามหารจนา เรียกเสียงฮือฮาได้ทั้งสนาม อีกด้วย
administrator

Related Articles