ปธ.สภา อบต.บางโทรัด นัดประชุมสภา พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ปธ.สภา อบต.บางโทรัด นัดประชุมสภา พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ปธ.สภา อบต.บางโทรัด นัดประชุมสภา พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566  

มีวาราะการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง ญัตติค้างพิจารณา พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ขอความเห็นชอบร่างข้อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ขั้นแปรญัตติ ขั้นลงมติ  และญัตติเสนอเพื่อพิจารณา พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในงบลงทุน เพื่อพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในงบลงทุน อาทิ เก้าอี้ทำงานพนักงานส่วนตำบล และอื่นๆ

Related Articles