อบจ.สมุทรสาคร ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับวัย

อบจ.สมุทรสาคร ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับวัย

อบจ.สมุทรสาคร ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับวัย

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางขนิษฐา พรเกียรติกุล สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร เขตอำเภอเมืองฯ กล่าวรายงาน และมี รองนายก อบจ. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สมุทรสาคร คณะอาจารย์ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรู้จักคิด รู้จักตรึกตรอง ก่อนที่จะกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งรู้จักป้องกันตนเองมิให้กระทำผิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และประพฤติตนให้เหมาะสมกับวัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และเมื่อเยาวชนได้กระทำผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว จะต้องได้รับโทษหรือไม่ อย่างไร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เยาวชนควรรู้ จะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

ทั้งนี้ ในการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

Related Articles