กธจ.สมุทรสาคร หารือ พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ/แผนงานพัฒนาจังหวัด

กธจ.สมุทรสาคร หารือ พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ/แผนงานพัฒนาจังหวัด

กธจ.สมุทรสาคร หารือ พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ แผนงานพัฒนาจังหวัด

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร (นอกรอบ) ครั้งที่ 4/2566 และลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของโครงการ แผนงานพัฒนาจังหวัด โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

โดยในที่ประชุมได้มีการนำผลจากการลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านกาหลง-บ้านชายทะเล ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จำนวน 151 ต้น ซึ่งผลการดำเนินการสามารถติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED สูง 7 เมตร จำนวน 52 ต้น ระยะทางรวม 1,500 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ (151 ต้น) เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องพื้นที่การติดตั้งเสาไฟฟ้าในส่วนที่เหลือ โดยได้คืนงบประมาณส่วนที่เหลือ จำนวน 6,000,000 บาท, โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่า LED จำนวน 37 ต้น ถนนสายหมู่ที่ 9 บ้านศรีพิพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว ช่วงกม.ที่ 2+225 ถึง 3+325 ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร และการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่า LED จำนวน 126 ต้น ถนนสายหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพ้ว ถึง หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว ช่วงกม.ที่ 1+600 ถึง 5+355 ระยะทาง 3.755 กิโลเมตร ซึ่งทั้ง 2 แห่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อย และโครงการ และโครงการปรับปรุงถนนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านสวนส้ม (ดำเนินสะดวก) ตำบลสวนส้ม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 1,153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,612 ตารางเมตร ผลการดำเนินงาน ดำเนินการไปแล้ว 10-15% ของโครงการ โดยปัจจุบันดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการรื้อพื้นคอนกรีตเก่าออกพร้อมขนทิ้ง เป็นระยะทาง 150.00 เมตร

จากนั้น นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการ และที่ปรึกษาธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วม กิจกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย และแม่น้ำท่าจีน (เขื่อนป้องกันตลิ่งคลองโคกขามใหม่) ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ความ 440.00 เมตร โครงการชลประทานสมุทรสาครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ โดยทาง กธจ.สมุทรสาคร ได้กำชับให้ทางชลประทานฯ ควบคุมและกำชับผู้รับจ้างทำงานดนให้ได้มาตรฐานและให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด ต่อไป

Related Articles