ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เปิดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพิ่มวินัยจราจร แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เปิดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพิ่มวินัยจราจร แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เปิดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพิ่มวินัยจราจร แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

วันที่ 11 กันยายน 2566 ที่บริเวณโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้กิจกรรมหลัก รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพิ่มวินัยจราจร เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยมีร้อยตำรวจตรีสัณฐิติ ธรรมใจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร ส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วม ซึ่งได้มีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และบริษัท ฮอนด้าสกลการวัฒนา จำกัด มาให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

สำหรับ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้กิจกรรมหลัก รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพิ่มวินัยจราจร เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ที่จัดขึ้นนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีอยู่หลายประการ เช่น การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มแล้วขับ ไม่เคารพกฎจราจร ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้อง ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากคนทั้งสิ้น แม้จะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พยายามอย่างยิ่งที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งทางด้านบังคับใช้กฎหมาย โดยการตั้งด่านตรวจจับผู้กระทำความผิดตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ ด้านวิศวกรรมจราจรโดยการซ่อม ปรับปรุงผิวจราจร ให้มีสภาพที่ปลอดภัย การสำรวจจุดเสี่ยงหรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหา ด้านการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน การประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถแล้วก็ตาม แต่อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนก็ยังเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ความสำคัญปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฯ ขึ้น เพื่อให้มีการผู้สวมหมวกนิรภัยกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ โรงเรียนหรือสถานศึกษา และสถานประกอบการ ให้มีการดำเนินงานส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างเข้มงวด โดยผ่านการให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชน ที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต และพนักงานในสถานประกอบการซึ่งเป็นกลุ่มกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ ต่อไป.

Related Articles