19/09/2019 เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเปิดกิจกรรมส่งเสริมตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ

19/09/2019 เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเปิดกิจกรรมส่งเสริมตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ

พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ที่บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายไพบูลย์ อังคณากรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) หัวหน้าส่วนกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีการกระทรวงแรงงาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ

สำหรับ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ เป็นการดําเนินการตามนโยบายส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการในเชิงรุก และได้มีข้อสั่งการการขับเคลื่อนภารกิจเรื่องการตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่ผู้ประกันตน และต้องลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดสมุทรสาคร มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีให้แก่ประชาชนและชุมชน ซึ่งการดําเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน การตรวจสุขภาพเป็นกิจกรรมที่สํานักงานประกันสังคมได้มีประกาศให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ ซึ่งในข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ประกันตนไม่สะดวกเดินทางไปรับการตรวจสุขภาพได้ เนื่องจากต้องลางานหรือหยุดงานไปตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ ซึ่งไม่ได้รับความสะดวกในทางปฏิบัติของผู้ประกันตน

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ในเรื่องการตรวจสุขภาพประจําปี ให้แก่ผู้ประกันตนที่ให้มีการขยายผลในระดับจังหวัด, เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขของสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ต่อแรงงานต่างด้าวที่ได้รับสิทธิการตรวจสุขภาพเท่าเทียมกับคนไทย, เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายและภาพลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาครในมิติใหม่ ให้เป็นเมืองสุขภาพดีที่น่าอยู่, เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นายจ้างสถานประกอบการให้ความสนใจและใส่ใจต้องการดูแลสุขภาพให้กับลูกจ้างของตนเองและนายจ้าง

สำหรับ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลมหาชัย 3 ในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ และบริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน) ในการจัดเตรียมสถานที่และบุคลากร รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรสาครที่ได้ร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ โดยมีบริการตรวจสุขภาพให้กับแรงงานทั้งไทยและแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคม อาทิ การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์ การตรวจไขมันโคเลสเตอรอล การตรวจวัดสายตาเบื้องต้น การตรวจปัสสาวะ การ X-Ray ทรวงอก การเก็บปัสสาวะ อุจจาระ และการตรวจภานในสำหรับสตรี ซึ่งจะทำให้ทราบว่า ผู้ประกันตนมีภาวะเยงในการเกิดโรค NVD หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งสิทธิของผู้ประกันตน 1ปีจะตรวจสุขภาพฟรีได้ 1 ครั้ง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเป็นผู้ประกันตนคนไทย จํานวน 1,134 คน ผู้ประกันตนต่างด้าว จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,136 คน

administrator

Related Articles