อบจ.สมุทรสาคร จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแก่เยาวชน