สมาคมกีฬาฯ สมุทรสาคร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

สมาคมกีฬาฯ สมุทรสาคร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

สมาคมกีฬาฯ สมุทรสาคร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกร รองเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายไพรัตน์ จันทร์เสม เหรัญญิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และนายเชาวลิต พูนประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (พ.ศ. 2567 – 2570) ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร

Related Articles