อบต.บางโทรัด ประชุมสภา พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในงบลงทุน เพื่อพัฒนาองค์กร และดูแลประชาชน

อบต.บางโทรัด ประชุมสภา พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในงบลงทุน เพื่อพัฒนาองค์กร และดูแลประชาชน

อบต.บางโทรัด ประชุมสภา พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในงบลงทุน เพื่อพัฒนาองค์กร และดูแลประชาชน

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายกู้เกียรติ ดิษแพ นายก อบต.บางโทรัด ว่าที่ร้อยตรีพัศพงศ์ ปฏิมาประกรณ์ ปลัด อบต.บางโทรัด สมาชิกสภา อบต.บางโทรัด เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน มีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พศ. 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2566  

มีวาราะการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในงบลงทุน ดังนี้  เพื่อพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในงบลงทุน สำนักปลัด รายการโอนเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (สำหรับกล้องวงจรปิด) จัดซื้อจอภาพ (สำหรับกล้องวงจรปิด) จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย กองช่าง ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย / ตัด เครื่องตัดไฟเบอร์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางช่างที่จำเป็น นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และกองคลัง  ในการจัดซื้อสิ่งต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการของสำนักงาน และนำมาใช้ดูแลอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย

Related Articles