นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คนใหม่

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คนใหม่

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คนใหม่

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (คนใหม่) พร้อมด้วย นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางมารับตำแหน่งที่จังหวัดสมุทรสาคร

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เกิดเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2506 เป็นชาวจังหวัดลำพูน ปัจจุบันอายุ 59 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผ่านหลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 49 และโรงเรียนนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง รุ่นที่ 55

ส่วนประวัติการรับราชการ เคยเป็นนายอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก, นายอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ, นายอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี, นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, นายอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา, นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี, ปลัดจังหวัดนนทบุรี

และก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เมื่อ 10 ต.ค. 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เมื่อ 1 ต.ค. 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อ 23 ธ.ค. 2562 กระทั่งได้ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อ 1 ต.ค. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เมื่อ 1 ต.ค. 2565 และย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ 1 ต.ค. 2566

Related Articles