คณะอนุกรรมการบริหารกิจการ สภา วธ.จ.สค. ร่วมหารือเตรียมขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้สอดคล้อง วิสัยทัศน์ นโยบาย ของกระทรวง

คณะอนุกรรมการบริหารกิจการ สภา วธ.จ.สค. ร่วมหารือเตรียมขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้สอดคล้อง วิสัยทัศน์ นโยบาย ของกระทรวง
คณะอนุกรรมการบริหารกิจการ สภา วธ.จ.สค. ร่วมหารือเตรียมขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้สอดคล้อง วิสัยทัศน์ นโยบาย ของกระทรวง
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโต้ล้ง โรงเจฮะน่ำตั๊ว หมู่ 2 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานอนุบริหารกิจการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกิจการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/ 2567 โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การเข้าร่วมประชุมโครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม “21 ปี กระทรวงวัฒนธรรม นำคุณค่า พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ” เมื่อวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2566 ณ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย จุดเน้น และการปรับบทบาทกระทรวงวัฒนธรรมในการเป็น “กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ” เรื่องสืบเนื่อง การพิจารณาสรรหาคนดีศรีสาคร ประจำปี 2566 และแจ้งผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ นางสาวธชย สำลี ได้รับการคัดเลือก เรื่องเสนอเพื่อทราบ แจ้งสรุปบัญชีการเงินประจำเดือนกันยายนของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การสำรวจข้อมูล แหล่งสถานที่สำคัญ และสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน แต่ละอำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร ประธานฯ ขอให้แต่ละอำเภอ สำรวจ หาสถานที่ ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร มานำเสนอ อำเภอละ 10 สถานที่ โดยขอให้ดูสถานที่ใหม่ๆ มานำเสนอ
และเรื่องอื่นๆ สจ.ประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฯ แจ้งเรื่อง กิจกรรมเดินวิ่งโคกขาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งจากการจัดงานเดินวิ่งโคกขาม ครั้งที่ 2 นั้น เงินรายได้ในการจัดงานได้มีการดำเนินการนำไปปรับปรุงอาคารสภาวัฒนธรรมตำบลโคกขาม ในส่วนของการสร้างฐานเรือเอกชัย แบบจำลองคลองโคกขาม ทาสีอาคาร และทำป้ายอาคาร สำหรับปีนี้ ก็ได้มีการทำกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อหารายได้นำไปพัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่สภาวัฒนธรรมตำบลโคกขามเพิ่มเติม เพื่อการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งที่วัดโคกขามแห่งนี้ มีพระพุทธสิหิงค์ โบสถ์เก่าแก่ เจดีย์คู่ และยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่น่าสนใจ ที่จะเป็นจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวต่อไป
สำหรับท่านใดที่สนใจ จะสมัครเดินวิ่งโคกขาม ครั้งที่ 3 สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร (อาคาร กกท.) พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ อบต.โคกขาม และศาลาประชาคมตำบลโคกขาม ถ้าสมัครในช่วงนี้สามารถรับเสื้อได้เลย

Related Articles