27/09/2019 ประชุมสภาอบจ. สมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4

27/09/2019 ประชุมสภาอบจ. สมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4

นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เปิดประชุมสภาอบจ. สมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562  มีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา ฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย อบจ.สมุทรสาคร, และสื่อมวลชน พร้อมภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีญัตติเพื่อพิจารณา ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  และขออนุมัติกันเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร ชั้น 5

7124112725786906354873885446850651176828928n

709965332578690528820732885982677205778432n

7100595325786904721540712464683114706763776n

7078599225786904221540768453302843271544832n

7073503225786906921540498428583579906211840n
administrator

Related Articles