คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมหารือร่วมพัฒนางานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมหารือร่วมพัฒนางานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมหารือร่วมพัฒนางานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

เมื่อเวลา 13.00 น.ของ วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมท่าจีน (502) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายไพวัลย์ ชำนินาวากุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร วาระปี 2565 – 2567 ครั้งที่ 5/2566 โดยก่อนที่จะเริ่มการประชุมนั้น ทางผู้แทนของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้ทำการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณะกรรมการและสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สมัครเข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง สมุทรสาคร ไนท์รัน ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2566 นี้

จากนั้นเป็นเรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2567 กับ ส.อ.ท. โดยจะเปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ – โรงงาน (สน) เท่านั้น ส่วนสมาชิกประเภทสมทบ – นิติบุคคล (ทน) ต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด และได้รับการรับรองจากสภาฯ จังหวัดหรือกลุ่มอุตสาหกรรมฯ เท่านั้น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ  อาทิเช่น ฟรีประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม และช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 30%   เป็นต้น ซึ่งได้ทำการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ธันวาคม 2566 และจะเริ่มตรวจสุขภาพตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2567  

นอกจากนี้ยังมีเรื่องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ ทางสำนักงานประกันสังคมที่เชิญชวนนายจ้าง ให้เข้าไปลงทะเบียน ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 2566 ผ่านเว็บที่นี่ https://sbe.sso.go.th/sbe/   

จากนั้นเป็นวาระเรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา โดยมีเรื่องที่สำคัญคือ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข ปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) ว่าด้วยการศึกษาแนวทางแก้ปัญหาน้ำหนุนเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ ,การขุดลอกตะกอนแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาคร,ความคืบหน้าการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร,การร่วมกันแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินบริเวณแม่น้ำท่าจีนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร แนวทางการยกระดับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้เกิดเป็นรูปธรรมในจังหวัดสมุทรสาคร และการรายงานผลขององค์กรผู้ใช้น้ำสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาค

Related Articles