รพ.กระทุ่มแบน คัดกรองโรคหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และ World Stroke Day ปี 2566

รพ.กระทุ่มแบน คัดกรองโรคหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และ World Stroke Day ปี 2566

รพ.กระทุ่มแบน คัดกรองโรคหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และ World Stroke Day ปี 2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Carotid duplexes) และกิจกรรม World Stroke Day ปี 2566 ณ หน่วยบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารชัยพัฒนาเวชชารักษ์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี นายแพทย์เศรษฐศิษฎ์ ตรีวัชรีกร อายุรแพทย์ รพ.กระทุ่มแบน ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานมูลนิธิกำลังใจ มูลนิธิเพื่อนแพทย์เพื่อคุณธรรม และทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตลอดจนผู้มารับบริการเข้าร่วมโครงการ

สำหรับโครงการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Carotid duplexes US) และกิจกรรม World Stroke Day ปี 2566 ที่จัดขึ้น เนื่องด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease, Stroke) หรือ โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 2 ของโลก ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในเขตบริการสุขภาพ โดยมีการกำหนดให้สถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลรัฐบาล จัดบริการทั้งทางด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริม และการป้องกันในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ซึ่งจากสถิติโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน 5 ปีย้อนหลังพบว่า โดยเฉลี่ยมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองปีละ 25 ราย

ทั้งนี้โรงพยาบาลกระทุ่มแบ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีความตระหนักต่อโรคและพร้อมรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการได้อย่างถูกต้อง มีการป้องกันปัจจัยเสี่ยง ดูแล รักษาควบคุมป้องกันกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะโรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รู้จักการออกกำลังกายให้เพียงพอ บริโภคอาหารให้เหมาะสมและส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการแพทย์  ลดปัญหาความพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ อีกทั้งยังเพื่อเป็นการรณรงค์กิจกรรมเนื่องในวันอัมพาตโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี อีกด้วย

Related Articles